Specialist in Poedercoating
Alders Coatings
Welkom.

Over ons.

Stralen.

Poedercoaten.

Natlakken & Spuiten.

Particuleren.

Routebeschrijving.

Contact.

Algemene voorwaarden    

Copyright ©  

Welkom.
Over ons.
Stralen.
Poedercoaten.
Natlakken & Spuiten.
Particuleren.
Routebeschrijving.
Contact.
Bel:078-6540207

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALDERS COATINGS

 

 

 

Gevestigd te: Kamerlingh Onnesweg 18, 3316 GL te Dordrecht.

 

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, deponeert bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht op 10 oktober 1997, onder nummer 23 08 79 68

 

1. ALGEMEEN

 

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarde. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijke met ons te worden overeengekomen.

 

1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten,en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

 

1.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

1.4 De wederpartij wordt voor de totstandkoming van de overeenkomst op de hoogte gesteld van de in 1.3 gestelde uitsluiting.

 

2. AANBIEDINGEN

 

2.1 Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aangegeven termijn geldig.

 

2.2 Bij gebreke van een dergelijk termijn zij onze aanbiedingen vrijblijvend, gedurende een maximale periode van 3 maanden.

 

2.3 Alle bij een aanbiedingen geleverde afbeeldingen, catalogi, tekeningen en maat en gewichtsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons bindend mits dit schriftelijk is bevestigd. Het is de wederpartij absoluut verboden om zonder onze voorafgaande schriftelijke toezegging deze zaken op enigerlei wijze door te geven, hetzij om niet, hetzij onder bezwarende titel aan derden.

 

2.4 Wijzingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering afwijkt van de bedoelde eisen, op technisch of esthetisch gebied, zoals slijp- schuur- en of andere verspanende werkzaamheden der artikelen, sluit ons uit van enig nazorg zonder betaling en sluit wederpartij uit van gestelde garanties.

 

2.5 Alle bij een aanbiedingen verstrekte gegevens/informatie blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerst verlangen aan ons te worden geretourneerd.

 

2.6 Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod en de wederpartij kenbaar maakt dit aanbod te aanvaarden.

 

2.7 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 

3 OVEREENKOMST

 

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

3.2 Eventueel  later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevesting wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Ter zake van het in het artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijke tegenbewijs.

 

3.4 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 

3.5 Wij zijn gerechtig bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel de aanbetalingen – als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

 

3.6 Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zij mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

 

4 PRIJZEN

 

4.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 

4.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

Gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

Gebaseerd op levering af ons bedrijf, exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

Exclusief de kosten van verpakking in- en uitlading vervoer en verzekering;

Vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.3 Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de

orderprijs dienovereenkomstig te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. De wederpartij is in dat geval bevoegd de overeenkomst ontbinden.

 

5 LEVERING EN LEVERTIJD

 

5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn verlaten, gaat het risico van de goederen op de wederpartij over. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.

 

5.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen niet naar behoren zijn afgeleverd.

 

5.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij

 

5.4 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake “Betaling”.

 

5.5 De levertijd gaat in nadat wijde opdracht schriftelijk hebben aangenomen. Indien bij aanneming der opdracht betaling in termijnen is overeengekomen, en de eerste termijn bij opdracht, zal de levertijd bovendien niet een eerste betalingstermijn. Bij overeengekomen betaling in termijnen wordt de leveringstermijn opgeschort met even zovele dagen als een betalingstermijn door onze wederpartij wordt overschreden.

 

5.6 De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend.

 

5.7 Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij kan na herhaalde levertijdsoverschrijding ons schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering overeenkomst (schriftelijk) te ontbinden, tenzij de oorzaak van de levertijdsoverschrijding niet aan ons is toe te rekenen.

 

5.8 Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter zijner beschikking opgeslagen, voor rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd (onderhandelen) eventuele mindere opbrengst en de koste komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige kosten.

 

6 TRANSPORT/RISICO

 

6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijk wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaalt, zonder dat wij hiervoor aansprakelijkheid de wederpartij mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

 

6.2 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle ??

 

6.3 Bij franco-levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

 

7 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

 

7.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt dezen verstaan:

Elke van de wil partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van overeenkomst redelijkerwijs door de partij niet meer van ons verlangt. Onder “niet toerekenbare tekortkoming” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in-en uitvoer verboden,contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

 

7.2 Indien zich een overmachtsituatie voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg worden gepleegd.

 

7.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

7.4 Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat onze prestatie had moeten zijn geleverd.

 

8 AANSPRAKELIJKHEID

 

8.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade bedrijfs- en productieschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gesteld. Zij wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

 

8.2 Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in ons product indien:

A. wij het product niet in het verkeer hebben gebracht.

B. Het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer hebben gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;

C. Ons product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel voor ons is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons bedrijf;

D. Het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden